We are very grateful to Jordi Balagué, Lluís Roselló , Dani Mateu and Gerard Costa for organising the second, and hugely successful, Fita Alta Madness fundraising event in Catelonia, Spain.

The event is truly unique. It was inspired by Lluc, the son a friend of Jordi, one of the event organisers.  Participants run up and down a hill 100 times. The track is narrow, and therefore the race is limited to 10 entrants.  They all bid for their places in an auction.  This year, a new element was added – in return for a donation, anybody could run one ‘lap’ with the fastest person winning themselves a place in the run.

There was fantastic support for the event with several local companies donating food, drink, trophies, t-shirts and more.  There was also a great crowd cheering on the runners.

Lluc, the inspiration for the event, and his family went along to enjoy the fun and to say thanks to all involved.  Their visit added something very special to the evening.

After the event, Jordi told us, “Regarding this year’s race, we are astonished, as you can imagine! 4300€! Donations have more than doubled. We can’t believe it! People have been really generous. It seems that the whole audience had a great time during the race. Even a couple of them said they would start saving money for next year’s auction. The uniqueness and, let’s say, exclusivity of the race and the auction has touched the feelings of everyone who knows the race. This is exactly what we were looking for! You know, sky is the limit!

Despite the fact we had to change the site of the course and the new one wasn’t as special as our beloved Fita Alta, we worked hard for it to be a nice and comfortable place for the audience and a hard circuit for the runners. I think we managed to make a cosy place for the audience but the circuit was far easier than last year’s and consequently the race was over in only one hour and a half. The first runner, Dani Bellart, only needed 53 minutes to complete the 100 uphills and downhills!

Last year we felt that we could open the race to more runners since a lot of people told us they would love to take part of such an original event. So we’ve created “La Fletxa de la Fita Alta” (The arrow of the Fita Alta. In Catalan you can say somebody is an arrow when he or she is very fast). This is a race that takes place an hour before La Fita Alta. It consists in running uphill as fast as you can, but only one time. It only takes between 6 and 20 seconds. The winner was Jordi Torrelles and the “prize” was a bib for the “big” race. So this year we had 11 runners instead of 10.

But the most remarkable was the presence, again, of Lluc! We are honoured with his presence. We know this is the longest trip he has made so far (and he has made it twice!) and it’s an honour and a pleasure for us and for everyone attending the race. This time he came with his parents, grandparents, aunts and a cousin. They are all so lovely and thankful!

Llus’ father, Àlex, made a speech which was very emotive and encouraging too. When he took the microphone and started speaking there was such a respectful silence among the audience… His words touched everyone’s heart.

And that’s it! We are really happy to organize this race since it’s quite easy to do so but the effects are so big! Like the butterfly effect! For us it’s only 10 runners, some food, some drinks and some shirts and then… BOOOM! 4300€ in donations! Nearly magic! :)”

We extend our heartfelt thanks and gratitude to the organisers, the participants, the sponsors and to Lluc and his family.  Thank you all!

View potos here’

htts://flic.kr/s/aHsm14HEQu

https://flic.kr/s/aHskZCKSJe

https://goo.gl/aQJkqW

En Catalan

Una extraordinaria cursa sota el Sol

Estem molt agraïts a en Jordi Balagué, Lluís Roselló, Dani Mateu i en Gerard Costa per organitzar el segón i exitós esdeveniment de recaptació de fons per Fita Alta Madness a Catalunya.

L’esdeveniment va ésser realment excepcional. Es va inspirar amb en Lluc, el fill d’un amic d’en Jordi Balagué. Els participants van haver de còrrer a d’alt i avall d’un turó 100 vegades. Com el recorregut és estret, en aquest tipus de cursa només hi poden correr 10 participants alhora. Tots ells van haver de fer una puja pels seus dorsals en una subhasta. Aquest any s’ha afegit una variant – a canvi d’una donació, qualsevol podría correr una volta amb la persona més ràpida, guanyant-se així un lloc a la cursa.

L’esdeveniment va tenir un recolzament fantàstic, amb varies empreses locals donant menjar, begudes, trofeus, samarretes i més. També s’hi va aplegar una bona gentada animant als corredors.

En Lluc, la inspiració de l’esdeveniment, i la seva familia van acceptar amb plaer unir-se a la colla i agraïr la participació de tots els assistents. La seva visita va afegir quelcom molt especial a la tarda.

Després de la cursa en Jordi va parlar-nos sobre com havia anat: “Pel que respecta a la cursa d’aquest any, com es poden imaginar, estem meravellats! 4.300€ ! Les donacions s’han més que duplicat. No ens ho podem creure! La gent ha estat molt generosa. Sembla que realment tota l’audiència ha gaudit de la cursa. Fins i tot, un parell d’ells van dir que començaríen a estalviar per la subhasta del proper any. La singularitat i diguem-ne, la exclusivitat de la cursa i de la subhasta han arribat als cors de tots els que la conèixen. Això és realment el que estavem buscant! Saps, només el cel és el límit!

Tot i que vam haver de canviar el lloc de la cursa i que el que vam trobar no era tant especial com la nostra estimada Fita Alta, ens hem esforçat molt per que fos un lloc agradable i còmode per a l’audiència i un circuït dur pels corredors. Crec que en les hem manegat per trobar un lloc acollidor tot i que el circuit era més senzill que el de l’any passat, i per tant la cursa va acabar en tant només una hora i mitja. El primer corredor, en Dani Bellart, només va necessitar 53 minuts per completar les 100 pujades i baixades!

L’any passat sen’s va acudir que podriem obrir la cursa a més corredors, ja que prou gent ens va comentar que els encataría participar en un esdeveniment tant original. Així doncs hem creat “La Fletxa de la Fita Alta”. Aquesta cursa es corre una hora abans de La Fita Alta. Consisteix en correr la pujada el més ràpid possible, però només una vegada. Per assolir-ho només calen entre 6 i 20 segons. El guanyador va ser en Jordi Torrelles, i el seu premi va ser un dorsal per a la “gran” cursa. Així que enguany vam tenir 11 corredors en lloc dels 10.

Però el més notable va ser la presència, de nou, d’en Lluc! Estem honrats amb la seva presència. Sabem que aquest és el viatge més llarg que ha fet fins ara (i l’ha fet dues vegades!) i és un honor i un plaer per a nosaltres i per a tots els que assisteixen a la cursa. Aquesta vegada ha vingut amb els seus pares, avis, tietes i un cosí. Són tots tan encantadors i agraïts!

El pare d’en Lluc, l’Àlex, va pronunciar un discurs molt emotiu i alentador. Quan va agafar el micro i va començar a parlar, va haver un silenci tant respectuós entre l’audiència… Les seves paraules van arribar al cor de tots.

I així és! Estem molt contents d’organitzar aquesta cursa, és senzill de fer i la recompensa és tant gran! Com l’efecte papallona! Per a nosaltres és només 10 corredors, alguna cosa de menjar, algunes vegudes i samarretes, i després… BOOM! 4.300€ en donacions! Quasi és màgic! :)”

Extenem el nostre més sincer agraïment i gratitut als organitzadors, als participants, als patrocionadors i a en Lluc i a la seva familia. Gràcies a tots!

En Español

UNA EXTRAORDINARIA CARRERA BAJO EL SOL

Estamos muy agradecidos a Jordi Balagué, Lluís Roselló, Dani Mateu y Gerard Costa por organizar el segundo y exitoso evento de recaudación de fondos para Fita Alta Madness en Cataluña, España.

El evento es realmente excepcional. Estuvo inspirado en Lluc, el hijo de un amigo de Jordi, uno de los organizadores del evento. Los participantes tuvieron que correr arriba y abajo una colina 100 veces. El recorrido es estrecho, por lo que la carrera está limitada a 10 participantes. Todos ellos tuvieron que pujar por sus dorsales en una subasta. Este año, se añadió un nuevo elemento – a cambio de una donación, cualquiera podía correr una vuelta con la persona más rápida ganándose un lugar en la carrera.

El evento tuvo un apoyo fantástico, con varias empresas locales donando comida, bebida, trofeos, camisetas y más. También hubo una gran multitud animando a los corredores.

Lluc, la inspiración del evento, y su familia aceptó con placer unirse a la multitud y agradecer la participación de todos los asistentes. Su visita añadió algo muy especial a la tarde.

Después del evento, Jordi nos habló : “Con respecto a la carrera de este año, ¡como se pueden imaginar estamos asombramos! , 4300 € ! Las donaciones se han más que duplicado. ¡No podemos creerlo! La gente ha sido muy generosa. Parece que toda la audiencia realmente disfrutó de la carrera. Incluso un par de ellos dijeron que empezarían a ahorrar dinero para la subasta del próximo año. La singularidad y, digamos, la exclusividad de la carrera y la subasta ha tocado los sentimientos de todos los que la conocen. Esto es exactamente lo que estábamos buscando! ¡Sabes, el cielo es el límite!

A pesar de que tuvimos que cambiar el lugar de la carrera y que el nuevo no era tan especial como nuestra amada Fita Alta, trabajamos duro para que fuera un lugar agradable y cómodo para la audiencia y un circuito duro para los corredores. Creo que nos las arreglamos para hacer un lugar acogedor, aunque el circuito fuera más fácil que el año pasado y, como consecuencia, la carrera terminó en sólo una hora y media. El primer corredor, Dani Bellart, sólo necesitó 53 minutos para completar las 100 subidas y bajadas!

El año pasado pensamos que podíamos abrir la carrera a más corredores ya que mucha gente nos comentó que les encantaría participar en un evento tan original. Así que hemos creado “La Fletxa de la Fita Alta” (La flecha de la Fita Alta. En catalán se puede decir que alguien es una flecha cuando él o ella es muy rápido). Esta es una carrera que tiene lugar una hora antes de La Fita Alta. Consiste en correr cuesta arriba lo más rápido posible, pero sólo una vez. Para ello sólo son necesarios entre 6 y 20 segundos. El ganador fue Jordi Torrelles y el “premio” fué un dorsal para la “gran” carrera. Así que este año tuvimos 11 corredores en lugar de 10.

Pero lo más notable fué la presencia, de nuevo, de Lluc! Estamos honrados con su presencia. Sabemos que este es el viaje más largo que ha hecho hasta ahora (y lo ha hecho dos veces!) Y es un honor y un placer para nosotros y para todos los que asisten a la carrera. Esta vez vino con sus padres, abuelos, tías y un primo. Todos son tan encantadores y agradecidos!

El padre de Lluc, Àlex, pronunció un discurso muy emotivo y alentador. Cuando cogioó el micrófono y comenzó a hablar hubo un silencio tan respetuoso entre la audiencia … Sus palabras llegaron al corazón de todos.

¡Y así es! Estamos muy contentos de organizar esta carrera, ya que es muy fácil hacerlo, pero la recompesa es tan grandes! ¡Como el efecto mariposa! Para nosotros es sólo 10 corredores, algo de comida, algunas bebidas y algunas camisetas y luego … ¡BOOOM! 4300 € en donaciones! Casi mágico! 🙂 “

Extendemos nuestro más sincero agradecimiento y gratitud a los organizadores, a los participantes, a los patrocinadores y a Lluc y su familia.¡Gracias a todos!